Regels en voorwaarden

Veilingvoorwaarden Vennootschap onder firma VDI Auctions, hierna: ‘VDI Auctions’

Artikel 1. Algemene bepalingen
Artikel 2. Registreren
Artikel 3. Hoe werkt de veiling?
Artikel 4. Hoe komt een overeenkomst tot stand?
Artikel 5. Wat mag VDI Auctions doen?
Artikel 6. Hoe gaat de levering in zijn werk?
Artikel 7. Wat zijn uw verplichtingen?
Artikel 8. Wat zijn de kosten van VDI Auctions?
Artikel 9. U heeft de mogelijkheid om het kavel te onderzoeken
Artikel 10. Hoe betaalt u aan VDI Auctions?
Artikel 11. Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst?
Artikel 12. Hoe gebruikt u de internetsite?
Artikel 13. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?
Artikel 14. Garanties, aanspraken en vrijwaring
Artikel 16. Wijziging van deze voorwaarden
Artikel 17. Klachten en geschillen
Artikel 18. Toepasselijk recht

Artikel 1. Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door VDI Auctions gehouden veiling en alle (rechts)handelingen die voortvloeien uit de relatie tussen kopers en gebruikers van de website (www.vdiauctions.com) enerzijds en VDI Auctions anderzijds.
2. Uw voorwaarden gelden uitdrukkelijk niet.
3. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.

Artikel 2. Registreren
1. U moet meerderjarig zijn. U kunt alleen aan de veiling deelnemen nadat u zich heeft geregistreerd op de website van VDI Auctions. Door registratie geeft u toestemming dat uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.
2. U moet de gegevens volledig, correct en naar waarheid invullen. Als gegevens wijzigen, moet u dit schriftelijk doorgeven aan VDI Auctions.
3. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan u gebruik maakt zijn strikt persoonlijk en mogen door u niet aan derden worden overgedragen. Als u vreest dat een ander uw wachtwoord kent, moet u VDI Auctions hiervan direct op de hoogte te stellen. VDI Auctions blokkeert in dat geval verdere toegang om misbruik in uw naam te voorkomen. U blijft altijd aansprakelijk, ook in geval van misbruik van wachtwoord en/of gebruikersnaam, voor alle handelingen die op een veiling plaatsvinden uit uw naam. VDI Auctions mag altijd nakoming vorderen van biedingen die hebben plaatsgevonden door gebruik van uw wachtwoord en gebruikersnaam.
4. Door registratie op de in dit artikel bedoelde wijze heeft u toegang tot een veiling en het recht daarop als bieder op te treden. VDI Auctions behoudt zich het recht voor registratie en deelname aan een veiling te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen, bijvoorbeeld wanneer u niet aan uw verplichtingen uit de koopovereenkomst of deze algemene voorwaarden voldoet.

Artikel 3. Hoe werkt de veiling?
1. U kunt op de website een bod doen op één of meer kavels. Ieder bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud. VDI Auctions is gerechtigd om zonder opgave van reden biedingen niet te accepteren.
2. Als er meer gebruikers gezamenlijk een bod uitbrengen, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
3. De biedingen zijn exclusief opgeld en btw. Biedingen worden uitgebracht in de vorm van een vast bedrag per kavel.
4. Het oordeel van VDI Auctions over hetgeen tijdens de veiling heeft plaatsgevonden, is bindend. VDI Auctions bepaalt of bij het uitbrengen van een bod een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die het bod heeft uitgebracht niet aan zijn bod zal worden gehouden.
5. Bent u zich ervan bewust, dat het een veiling is waarbij kavels tegen lage prijzen worden aangeboden. U koopt de kavels geheel op eigen verantwoording, zonder garantie en teruggeefmogelijkheid.

Artikel 4. Hoe komt een overeenkomst tot stand?
1. De koopovereenkomst komt tot stand door toewijzing. Toewijzing vindt normaliter plaats aan de gebruiker die het hoogste bod heeft gedaan. Het kan echter zo zijn, dat VDI Auctions ervoor kiest om het kavel aan een ander dan de hoogste bieder toe te wijzen.
2. U krijgt binnen 48 uur na sluiting van de veiling (zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meegerekend) een e-mail van VDI Auctions, dat er een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Als u geen e-mail krijgt binnen deze termijn, betekent dit niet dat uw bod niet is toegewezen. VDI Auctions heeft het recht om niet toe te wijzen of onder opschortende voorwaarde(n) toe te wijzen. Indien de eerste gegadigde niet binnen de gestelde termijn aan zijn verplichtingen heeft betaald, is de tweede gegadigde verplicht om de toewijzing te accepteren.
3. U sluit een overeenkomst met VDI Auctions. De inbrenger van de kavel is echter verantwoordelijk voor de nakoming van de afspraken in deze overeenkomst. Als er problemen ontstaan bij de uitvoering van deze overeenkomst, dan kunt u hierop alleen de inbrenger aanspreken en niet VDI Auctions.

Artikel 5. Wat mag VDI Auctions doen?
1. VDI Auctions heeft het recht om de veiling te annuleren, de veiling eerder te beëindigen of te verlengen, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een technische storing waardoor de website niet voor iedereen toegankelijk is.
2. VDI Auctions heeft de bevoegdheid om voor of tijdens de veiling zonder opgave van redenen:
a. een bod niet als zodanig te erkennen;
b. u van de veiling uit te sluiten;
c. zaken tot kavels samen te voegen;
d. kavels te splitsen en kavels uit de veiling te nemen;
e. vergissingen van VDI Auctions bij biedingen en/of toewijzingen te herstellen.
3. VDI Auctions mag van u vooruitbetaling of een andere vorm van zekerheidstelling vragen, voordat tot levering hoeft te worden overgegaan.

Artikel 6. Hoe gaat de levering in zijn werk?
1. Als u aan uw verplichtingen heeft voldaan (dus inclusief betaling van het volledige factuurbedrag plus administratiekosten), moet u de gekochte kavel(s) afnemen op het moment dat en vanaf de plaats die VDI Auctions aangeeft dat ze opgehaald kunnen worden op vertoon van een deugdelijke legitimatie, de factuur en, indien aan de orde, het afhaaldocument (indien bijvoorbeeld een derde door u gemachtigd is om de kavel op te halen).
2. Als u de kavel(s) weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de afname, of de koopsom niet heeft betaald, is VDI Auctions gerechtigd om de gekochte kavel(s) voor uw rekening en risico in opslag te nemen voor een periode van één (1) maand of een kortere termijn die door VDI Auctions aan u wordt gecommuniceerd. Als deze termijn is afgelopen, heeft VDI Auctions de mogelijkheid om de kavel(s) opnieuw ter veiling aan te bieden. VDI Auctions kan echter te allen tijde nog de nakoming van de koopovereenkomst vorderen en mag de door haar geleden schade op u verhalen.
3. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat aan alle vereisten, bijvoorbeeld betreffende de uitvoer van zaken in een EU-land of een ander land, is voldaan. Wanneer de zaken vervoerd moeten worden, is het aan u om de onderliggende vervoersbewijzen of douanedocumenten te regelen.
4. Het eigendomsrisico gaat over op het moment van toewijzing. De feitelijke levering vindt plaats door afname. De afname gebeurt alleen, als u het volledige bedrag betaald heeft.
5. Als een kavel gedemonteerd moet worden, dan gebeurt dit voor uw rekening en risico.
6. Als blijkt dat een kavel niet kan worden geleverd wegens aanspraken van derden, dan is VDI Auctions gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden. Deze ontbinding gebeurt per e-mail aan het door u opgegeven e-mailadres. VDI Auctions hoeft dan alleen maar het door u als koopsom betaalde bedrag terug te betalen.

Artikel 7. Wat zijn uw verplichtingen?
1. U moet alle gegevens, die VDI Auctions nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, op tijd en volledig aan VDI Auctions overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat deze gegevens juist zijn.
2. Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze vertraging aan u is toe te rekenen, zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien voor uw rekening en risico komen.

Artikel 8. Wat zijn de kosten van VDI Auctions?
1. In de overeenkomst zijn de door u te betalen kosten in euro’s vastgelegd.
2. Alle kosten zijn exclusief btw en opgeld van 7,5%, tenzij anders overeengekomen. Indien u btw-plichtig bent, zal VDI Auctions de btw aan u doorbelasten. Het staat VDI Auctions vrij om de te betalen btw aan u in rekening te brengen tenzij u kunt bewijzen dat u niet btw-plichtig bent. Nadat u bewezen heeft dat u niet btw-plichtig bent, zal VDI Auctions de teveel betaalde btw aan u overmaken. Het is aan VDI Auctions om te oordelen of het door u geleverde bewijs afdoende is.
3. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, mag VDI Auctions haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9. U heeft de mogelijkheid om het kavel te onderzoeken
1. U wordt in de gelegenheid gesteld om de te kopen zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst te onderzoeken op de kijkdag(en).
2. Al het risico is na het sluiten van de koopovereenkomst voor u. Dit geldt evenzeer voor bijvoorbeeld diefstal of schade tijdens transport. U koopt de kavels immers as is where is. U bent verplicht om de gekochte kavels direct na ontvangst te onderzoeken op hoedanigheid en hoeveelheid.
3. Als u op de kijkdagen of bij de dag van afname gebouwen en terreinen betreedt, doet u dit geheel voor eigen risico. U bent verplicht om de instructies van VDI Auctions en/of door VDI Auctions ingeschakelde derden op te volgen zodat de veiligheid van alle aanwezige personen wordt gewaarborgd.
4. VDI Auctions is niet aansprakelijk voor schade die het betreden van bedoelde gebouwen en terreinen met zich meebrengt.

Artikel 10. Hoe betaalt u aan VDI Auctions?
1. U heeft de plicht om binnen 48 uur na bevestiging van de toewijzing door het verzenden van de koopovereenkomst, de koopsom over te schrijven op een door VDI Auctions aan te geven rekeningnummer. U moet betalen in euro’s of in een door VDI Auctions aan te geven andere valuta.
2. Voor professionele partijen geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u direct in verzuim verkeert en na de vervaldag van de factuur, rente verschuldigd bent. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van VDI Auctions betalen. Deze kosten bedragen in ieder geval 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00.
3. Voor consumenten geldt dat wanneer u niet betaalt binnen de afgesproken termijn, u in verzuim verkeert nadat u door VDI Auctions bent gewezen op de te late betaling en u nogmaals een termijn van 14 dagen heeft gekregen om te betalen. Heeft u dan nog niet betaald, dan bent u wettelijke rente verschuldigd en mag VDI Auctions de gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
4. VDI Auctions heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw (betalings-)verplichtingen. Ook is VDI Auctions bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer zij van mening is dat uw financiële positie of uw betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft.
5. VDI Auctions accepteert geen betalingen middels een letter of credit.

Artikel 11. Wanneer en hoe eindigt de overeenkomst?
1. VDI Auctions mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, door een schriftelijk verklaring, wanneer:
a. u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt, bijvoorbeeld het niet tijdig of niet volledig betalen, het niet tijdig ophalen van de kavel(s) en/of het niet verstrekken van de voor afname benodigde informatie en/of weigert betalingszekerheid te stellen;
b. er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden.
VDI Auctions hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen van u. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim. VDI Auctions mag daarnaast de kavel(s) opnieuw ter veiling aanbieden en doen verkopen.
2. Het opgeld krijgt u bij (gedeeltelijke) ontbinding niet terug, dit behoudt VDI Auctions. Daarnaast bent u aan VDI Auctions een forfaitair bedrag van 25% van de koopsom verschuldigd, ter dekking van administratieve kosten, opslagkosten, verzekeringskosten en transportkosten. Dit is onverminderd het recht van VDI Auctions en de inbrenger om volledige schadevergoeding te vorderen.
3. Het is professionele partijen niet toegestaan om de overeenkomst te ontbinden.
4. Het is consumenten enkel toegestaan om de overeenkomst te ontbinden, wanneer hij alle kosten die door VDI Auctions en de inbrenger zijn gemaakt, vergoedt.

Artikel 12. Hoe gebruikt u de internetsite?
1. Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailingen van VDI Auctions zijn exclusief btw en opgeld en onder voorbehoud van prijswijzigingen, omschrijvings-, programmeer- en typefouten.
2. Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. U kunt geen klacht indienen over geconstateerde gebreken als het bovengenoemde wijzigingen in het product betreffen.

Artikel 13. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?
1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor VDI Auctions niet, niet tijdig of niet naar behoren haar dienstverlening kan nakomen, zonder dat dat de schuld van VDI Auctions is. Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van VDI Auctions.
2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van VDI Auctions.
3. Wanneer er sprake is van overmacht mag VDI Auctions de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor schadevergoeding aan u hoeft te betalen.
4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. VDI Auctions is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 14. Garanties, aanspraken en vrijwaring
1. VDI Auctions en/of de inbrenger verstrekken met betrekking tot de kavels en eventuele aanspraken van derden daarop, geen enkele garantie van welke aard ook (zoals bijvoorbeeld ten aanzien van compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor u de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden). U doet afstand van alle rechten die niet op grond van dwingend recht aan u toekomen.
2. VDI Auctions en de inbrenger streven ernaar om de omschrijving en foto’s van een kavel op de website zo volledig, juist en duidelijk mogelijk te laten zijn. Zij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit onjuist of onvolledige omschrijvingen.
3. De kavels worden voetstoots verkocht in de staat waarin ze op de datum van toewijzing verkeren met alle daaraan verbonden lusten en lasten. VDI Auctions en/of de inbrenger geven geen enkele vrijwaring voor zichtbare of verborgen gebreken of garantie in verband met compleetheid, vereiste documentatie, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht aan derden.
4. Gebreken, teleurgestelde verwachtingen van u en/of de verkrijgende derden geven geen recht op (schade)vergoeding en/of verrekening. U kunt de kavels onder geen beding terugsturen aan VDI Auctions.
5. U vrijwaart VDI Auctions en/of de inbrenger tegen iedere aanspraak van een derde die voortvloeit uit de tussen VDI Auctions en u gesloten koopovereenkomst.

Artikel 15. Wie is waarvoor aansprakelijk?
1. VDI Auctions verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. VDI Auctions kan echter niet de garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.
2. VDI Auctions is op geen enkele wijze aansprakelijk voor door u geleden schade. Dit geldt ook in het geval VDI Auctions derden inschakelt voor de uitvoering van de dienstverlening. VDI Auctions kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade, ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van VDI Auctions.
3. Als VDI Auctions aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van VDI Auctions. Wanneer de aansprakelijkheidsverzekering van VDI Auctions niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van VDI Auctions beperkt tot € 5.000,00.
4. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies, onverkoopbaarheid van kavels of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
5. Iedere aansprakelijkheid van VDI Auctions in verband met enig gebrek aan de kavel(s) of met betrekking tot (beweerdelijke) inbreuk op rechten van (intellectuele eigendom van) derden is uitgesloten. U bent ermee bekend, dat ter zake de kavel(s) mogelijkerwijs (intellectuele eigendoms)rechten bij derden berusten.
6. Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan VDI Auctions.
7. Door registratie verklaart u akkoord en bekend te zijn met de bijzondere omstandigheden van een internetveiling en de technische problemen die zich hierbij kunnen voordoen. VDI Auctions onderhoudt en stelt de informatie op de website met voortdurende zorg en aandacht samen. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. VDI Auctions sluit iedere aansprakelijkheid voor welke schade dan ook uit, die ontstaat door het gebruik van de website, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van VDI Auctions. In het bijzonder is VDI Auctions niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door:
a. handelingen die door u zijn verricht en die zouden zijn ingegeven door op de website geplaatste informatie;
b. de onmogelijkheid om de website (volledig) te gebruiken en/of enige andere storing in de website of het achterliggende systeem;
c. het niet voldoen van de kavels aan de specificaties zoals vermeld op de website;
d. het feit dat informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is;
e. onrechtmatig gebruik van systemen, waaronder de website van VDI Auctions door een derde;
f. handelingen van de inbrenger nadat u de koopovereenkomst heeft gesloten;
g. het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website.
8. VDI Auctions draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.
9. VDI Auctions is niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder begrepen gebreken en/of storingen van hardware en/of software of middels de website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden.
10. Iedere aansprakelijkheid van VDI Auctions vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat de overeenkomst is gesloten een beroep doet op de tekortkoming.

Artikel 16. Wijziging van deze voorwaarden
1. VDI Auctions kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen.
2. VDI Auctions kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

Artikel 17. Klachten en geschillen
1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht.
2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de aanleiding voor het geschil is ontstaan.

Artikel 18. Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing.
2. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden is leidend als er onduidelijkheden of tegenstrijdigheden zijn met vertalingen van deze algemene voorwaarden.